ره آورد خورشید - تفاوت بین نماز شیعه و سنی در چیست؟

تفاوت بین نماز شیعه و سنی در چیست؟
تفاوت,بین,نماز,شیعه,و,سنی,چیست؟,

جستجوگر سایت

تفاوت بین نماز شیعه و سنی در چیست؟


از نظر شیعه واجب است در دو ركعت اول نماز های یومیه سوره فاتحه خوانده شود

 

اهل‌سنت درباره خواندن بسم‌الله در نماز، دیدگاه متفاوتی با شیعه دارند؛ از نظر شیعه، بسم‌الله جزئی از سوره است و باید خوانده شود و خواندن سوره های قرآن بدون بسم الله در نماز سبب بطلان نماز است و ترك آن در نماز جایز نیست.

تفاوت نماز اهل سنت با نماز اهل تشیع 
مذاهب اسلامی در ارکان و اصول با هم مشتر ک اند به این معنی که همه آن ها در توحید، نبوت و اعتقاد به قرآن اتفاق نظر دارند. در اصل نماز نیز، همه پیروان آیین اسلام به 5 نوبت بودن آن و تعداد رکعت های نماز هم عقیده اند اما در عمل و اجرا کمی با هم متفاوت هستند که در زیر به برخی موارد اشاره می شود.


1. اذان و اقامه
از نظر اهل‌سنت، اذان گفتن برای نماز صبح، پیش از رسیدن وقت آن، یعنی پیش از طلوع‌فجر مستحب است، و لذا آنان پیش از طلوع‌فجر اذان می‌گویند كه در حقیقت اعلام وقت نافله است تا مردم برای خواندن نماز صبح آماده شوند و پیش از آن، نمازهای نافله را بخوانند. و چون وقت نماز صبح می‌رسد یكبار دیگر اذان می‌گویند و این اذان برای اعلام داخل شدن وقت نماز صبح است و پس از آن اقامه می‌گویند. بنابراین برای نماز صبح دوبار اذان و یك‌بار اقامه گفته می‌شود.

 

از نظر فقهای شیعه اذان باید پس از داخل شدن وقت گفته شود. اهل‌سنت جمله حی‌علی خیرالعمل را در اذان صبح نمی‌گویند. در برخی از كتاب‌های آنان آمده است كه در زمان پیامبراسلام (ص) و زمان خلیفه اول، این جمله در اذان گفته می‌شد و خلیفه دوم از آن نهی كرد و دستور داد در اذان صبح به جای این جمله دوبار بگویند: الصلوه خیر من النوم. شیعه عبارت اَشْهَدُ اَنَّ عَلیً وَلِیُ الله را جزء اذان نمی داند ولی گفتن آنرا جایز می داند ولی اهل سنت آوردن این عبارت را بدعت می شمارند.


2- خواندن بسم الله در اول هر سوره
اهل‌سنت درباره خواندن بسم‌الله در نماز، دیدگاه متفاوتی با شیعه دارند؛ از نظر شیعه، بسم‌الله جزئی از سوره است و باید خوانده شود و خواندن سوره های قرآن بدون بسم الله در نماز سبب بطلان نماز است و ترك آن در نماز جایز نیست. و مستحب است كه حتی در نمازهایی كه آهسته خوانده شود، بسم‌الله در نماز بلند خوانده شود و این یكی از شعائر شیعه است.


اما از نظر اهل سنت:
ولی بسیاری از اهل‌سنت، بسم‌الله را جزء سوره نمی‌دانند، حنفی‌ها و حنبلی‌ها در عین حال كه آن را جزء سوره نمی‌دانند ومی گویند خواندن بسم الله در اول سوره در نماز واجب نیست و ترك آن جایز است. اما در عین حال خواندن آن را در آغاز حمد و سوره مستحب می‌دانند؛ ولی به نظر آنها اگرچه نماز جهری باشد مانند نمازهای مغرب و عشاء باید بسم‌الله آهسته خوانده شود.
از نظر مذهب حنفی، حنبلی و مالكی: بسم الله در هر سوره ، جزء سوره نمی باشد . اما از نظر شافعی بسم الله جزء هر سوره است و ترك آن در نماز جایز نیست.


3- قرائت سوره فاتحه در دو ركعت اول نمازهای یومیه:
از نظر شیعه واجب است در دو ركعت اول نماز های یومیه سوره فاتحه خوانده شود. اگر سوره دیگری از قرآن به جای آن خوانده شود، صحیح نیست و نماز باطل است. در دو ركعت سوم و چهارم، نماز گزار می تواند تسبیحات اربعه بخواند و می تواند به جای آن سوره حمد یعنی فاتحه را بخواند.


اما از نظر اهل سنت: بنابر مذهب حنفی، خواندن سوره فاتحه در دو ركعت اول نماز به طور معین لازم نیست، بلكه اگر سوره دیگری به جای فاتحه خوانده شود ،نماز صحیح است.
اما نظر شافعی و مالكی و حنبلی آن است كه خواندن سوره فاتحه در تمام ركعت های نماز واجب است، بدون فرق بین دو ركعت اول یا ركعت های سوم وچهارم نماز. هم چنین فرق بین نماز واجب و مستحب نمی باشد. در تمام نماز ها و در تمام ركعت ها خواندن حمد به نظر این سه مذهب واجب است.


4- خواندن سوره بعد از فاتحه:
از نظر شیعه خواندن سوره در ركعت اول و دوم نماز بعد از خواندن سوره حمد (فاتحه) واجب است و باید یك سوره كامل خوانده شود.


از نظر اهل سنت:
به نظر حنبلی در دو ركعت اول نماز فقط خواندن یك سوره كفایت می كند، هر سوره كه باشد، بلكه هر مقداری كه ازآیات قران خوانده شود، كفایت می كند؛ اگر كسی حمد را هم بخواند، خواندن سوره بعد از حمد واجب نیست. اما به نظر سه مذهب دیگر، خواندن یك سوره در دو ركعت اول نماز بعد از خواندن سوره فاتحه، مستحب است، نه واجب.


5- جهر و اخفات در نماز:
از نظر شیعه واجب است قرائت حمد و سوره در نماز صبح و مغرب و عشا بلند خوانده شود. در نماز ظهر و عصر واجب است آهسته خوانده شود.


اما از نظر اهل سنت:
به نظر حنفی: جهر و اخفات در نماز واجب نیست، بلكه مستحب هم نیست و نماز گزار مخیر است كه قرائت را بلند بخواند یا آهسته.
اما شافعی مطابق با مذهب شیعه در مسئله جهر و اخفات فتوا دارد.
از نظر مالكی و حنبلی، جهر در نماز صبح و مغرب و عشا مستحب است. از نظر شیعه گفتن آمین در نماز حرام است و نماز باطل است


6- تكتف: دست گذاشتن روی هم در نماز
از نظر شیعه گذاشتن دست روی هم در نماز باطل است.


اما از نظر مذاهب اهل سنت:
قرار دادن دست راست بر روی دست چپ در نماز (دست بسته نماز خواندن) از اموری است كه استحباب آن بین فقهای سه مذهب از مذاهب چهارگانة اهل سنّت مشهور است:
 
حنفی‌ها می‌گویند:روی هم گذاشتن دست‌ها در نماز، سنّت است وواجب نیست، و برای مرد بهتر است كه كف دست راستش را بر پشت دست چپ، زیر ناف قرار دهد، و زن دست‌ها را بر سینه‌اش بگذارد.


شافعی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست روی یكدیگر، در نماز، برای مرد و زن سنّت است و بهتر است كه كف دست راست را بر پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف به سمت چپ قرار دهد.


حنبلی‌ها می‌گویند: گذاشتن دست‌ها روی هم، سنّت است و بهتر است كه كف دست راست را بر پشت دست چپ نهاده، زیر ناف قرار دهند.


فرقه مالكیّه بر خلاف سه مذهب فوق می‌گویند: آویختنِ دست‌ها در نمازهای واجب، مستحب است.


7- گفتن آمین در نماز:
از نظر شیعه گفتن آمین در نماز حرام است و نماز باطل است.
اما از نظر چهار مذهب اهل سنت مستحب است.


8- خواندن قنوت:
به نظر شیعه در تمام نماز های یومیه خواندن قنوت مستحب است.


اما به نظر مذاهب اهل سنت:
به نظر حنفی ها و حنابله: در غیر نماز وتر در نمازهای دیگر قنوت ندارد.
به نظر شافعی و مالكی: خواندن قنوت فقط در نماز صبح مستحب است.


9- برگرداندن صورت به چپ و راست در حال خواندن سلام
شافعی‌ها و حنفی‌ها و حنبلی‌ها عقیده دارند كه مستحب است نمازگزار در حال خواندن سلام نماز، در سلام اول صورت خود را به طرف راست و در سلام دوم به طرف چپ برگرداند، آن هم به اندازه‌ای كه از پشت‌سر صورت او دیده شود. مالكی‌ها نیز این كار را مستحب می‌دانند، ولی آن را به سلام آخر اختصاص داده‌اند. از نظر شیعه نمازگزار هنگام سلام نماز نباید صورتش از قبله منحرف شود.


10- عبور از مقابل نمازگزار.
از نظر اهل‌سنت عبور كردن از مقابل نمازگزار حرام است، حتی در بعضی از كتاب‌های حدیثی آنان آمده است كه نمازگزار باید مانع عبور عابر از مقابل خود باشد، اگرچه این كار به درگیری بكشد و كسی كه از مقابل نمازگزار عبور می‌كند شیطان است. به همین جهت وقتی در مكه یا مدینه از مقابل كسی كه نماز می‌گذارد، عبور كنید، با اعتراض شدید او و دیگران روبرو می‌شوید و حتی ممكن است برای این كار خشونت هم نشان بدهند.

 

بنابراین زائران ایرانی باید از پیش، به این مسئله توجه داشته باشند. از نظر شیعه عبور از مقابل نمازگزار حرام نیست ولی مستحب است كه نمازگزار حایلی مانند عصا یا تسبیح یا چوب یا ریسمان قرار دهد تا میان او و كسانی كه از مقابل او عبور می‌كنند قرار گیرد و این از باب احترام به نماز و رمز انقطاع از مردم به سوی خداست.

 

 

11-محل سجده
از نظر شیعه، سجده باید بر زمین (خاك و سنگ) و چیزهای غیر خوراكی كه از زمین می‎روید باشد و سجده بر خاك از همه بهتر است. ولی اهل سنّت در مورد محلّ سجده توسعه بیشتری قایل هستند و سجده بر فرش، سجاده و... را نیز جایز می‎دانند.
12- شیعیان و اهل سنت در مقدار خم شدن در هنگام ركوع متفق القولند؛ جز حنفی‎ها كه خم نمودن سر را كافی می‎دانند.


اركان نماز:
13- اركان نماز را اهل سنّت چهار تا می‎دانند (قیام و ركوع، سجود و قرائت) و بعضی از آنها نیّت را اضافه نموده‎اند ولی شیعیان اركان نماز را پنج تا می‎دانند (نیّت، تكبیرة الاحرام، قیام، ركوع، سجود)

 

14- وقت نماز
اهل سنّت می‎گویند نمازهای پنجگانه باید در پنج وقت (ظهر، عصر، مغرب، عشاء، صبح) خوانده شود ولی از نظر شیعه در پنج وقت خواندن افضل و مستحب است.


15- درباره صلوات عبارت آل محمد را اهل سنت از صلوات حذف می كنند و در تشهد كه صلوات آن واجب است این عبارت را نمی گویند و نماز ناقص می خوانند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. رساله علمیة امام خمینی، بخش واجبات نماز.
. 2محمد جواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص108-111،1402 قمری.
3. الفقه علی مذاهب الاربعة حزیری، ج 1، ص 312.
4.معالم مدرستین علامه عسكری.

منابع:
vahabiat.porsemani.ir -1

yjc.ir- 2

shia-news.com -3
موضوعات: احکام ،
برچسب ها: نماز ، #احکام ، #شیعه ، #سنی ،
[ 02:33 ب.ظ ] [ علیرضا پورزید ] [ نظرات () ] []

نظرات این مطلب

آخرین مطالب


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات